Een ondraaglijke kapitalistische maatschappij

« 2020: een ongelooflijk jaar!  » staat te lezen in de financiële pers: de rijkdom van de 20 rijkste mensen op de planeet is met 62% gestegen! Onder hen, een nieuwkomer: Stéphane Bancel, de eigenaar van de farmaceutische groep die het vaccin Moderna op de markt heeft gebracht…

Duizenden mensen sterven nog steeds elke week in de wereld, miljoenen mensen zijn hun baan kwijt of dreigen die te verliezen, ziekenhuispersoneel werkt 60 uur per week, vaccinatie wordt in elkaar geflanst met overwerkte platforms en callcenters… Maar het geld stroomt naar de miljardairs! Waar komt het vandaan?

Een groot deel ervan bestaat uit steunplannen van de regering. Naast de reeds toegezegde 1 900 miljard dollar, heeft de regering van Joe Biden een nieuw federaal uitgavenplan van 3 000 miljard dollar aangekondigd. En Europa laat zich niet uit het veld slaan en kondigde in december vorig jaar aan een steunplan van 1,824 miljard euro voor de bedrijven. Deze plannen voeden en financieren zelfs een speculatie die het fortuin van Bezos, Musk, Gates en vele anderen opblaast.

Alles is echter gebaseerd op de toenemende uitbuiting van werkers in fabrieken, magazijnen, kantoren, vervoer, enz. door middel van intensiever werk, meer onzekere contracten en steeds meer ontslagen. Ontslagen in de industrie, maar ook in woonzorgcentra, zoals voor de werkers van het Sebrechts tehuis in Molenbeek. Dit huis is eigendom van de privé-groep Armonea, waarvan de aandeelhouders, zoals de Spoelberchs en de Mevius, tot de rijkste mensen van België behoren. Ja, in de fortuinen van deze mensen is er het sterftecijfer van de bewoners, verergerd door het gebrek aan middelen, er is de toewijding van de hulpverleners die aan het begin van de pandemie aan hun lot werden overgelaten en vervolgens op straat werden gezet om de onaantastbare winstgevendheid in stand te houden.

Zieken, verpleegkundigen, leerkrachten en studenten, en chauffeurs in het openbaar vervoer profiteren niet van steunmaatregelen. Om plaats te maken voor de toename van het aantal Covid-gevallen, deprogrammeren ziekenhuizen andere operaties, wat nog steeds een vorm is van sorteren van behandelde en onbehandelde patiënten. Er zijn geen extra scholen, geen aanwerving van leerkrachten, opvoeders, psychologen, schoon-makers, geen budgetten om het schoolleven aan te passen aan de beperkingen van het virus.

Demonstraties, zoals die in het Terkamerenbos, tonen het leed aan van jongeren die van een sociaal leven verstoken zijn, geconfronteerd worden met werkloosheid, inkomensverlies en massale school-uitval. De repressie van deze betogingen moet worden vergeleken met de laksheid van de regeringen en de Europese Commissie tegenover farmaceutische groepen die hun voorwaarden dicteren, zelfs als dit een rem zet op de vaccinatie-campagnes en de samenleving in chaos stort.

De snelheid waarmee dankzij het weten-schappelijk onderzoek doeltreffende vaccins zijn ontwikkeld en het vermogen van de werkers om ondanks alle moeilijkheden in de basisbehoeften van de samenleving te voorzien, tonen echter aan dat de middelen voorhanden zijn om de strijd tegen de pandemie en alle problemen van de samenleving doeltreffend en rationeel aan te pakken.

In plaats daarvan zijn we getuige van de versnelde verrijking van een handjevol parasieten te midden van de explosieve toename van de werkloosheid, de proliferatie van varianten van het virus in de armste landen, het stijgende sterftecijfer terwijl de vaccinatie achterblijft, de angst en het leed van de jongeren, de ontreddering van de leerkrachten, de uitputting van het ziekenhuispersoneel… Als we zover gekomen zijn, dan is dat niet door het noodlot, maar door het winstbejag van de kapitalisten, de concurrentie die elke samenwerking verhindert, en de politieke keuzes van de leiders die dit onmen-selijke systeem vertegenwoordigen. Dit zijn de keuzes van een sociale klasse, de bourgeoisie, die alle verantwoordelijkheid draagt voor armoede, onder-ontwikkeling en ook voor het gebrek aan sanitaire middelen.

Een politiek om de voor de bevolking noodzakelijke maatregelen ten uitvoer te leggen zou zeer wel mogelijk zijn, maar alleen georganiseerde en gemobiliseerde werkers kunnen dit opleggen. In het licht van deze pandemie zou het, in plaats van concurrentie en winstbejag, noodzakelijk zijn de samenwerking van onderzoek, het delen van ontdekkingen en van productie van vaccins op te leggen, onder dreiging van onteigening van de laboratoria.
Laten we de staking van 29 maart gebruiken om onze eisen kracht bij te zetten

De wet op de « competitiviteit », die de loonstijgingen beperkt op basis van vergelijkingen met de buurlanden, wordt onder druk van de bazen geschreven en herschreven. Het laatste voorbeeld: deze wet verbiedt het in aanmerking nemen van de 8,4 miljard aan loonsubsidies die de ondernemingen hebben ontvangen en de 2,8 miljard aan verminderingen van de werkgeversbijdragen uit de Tax Shift.  Dit geld blijft in de bedrijfskas, maar wordt beschouwd alsof het aan werkers wordt betaald…

Geen enkele wet beperkt daarentegen de dividenden die aandeelhouders zichzelf kunnen uitkeren. In 2019 bedroegen de dividenden van de BEL 20-ondernemingen 135% van de winst! Dividenden hoger dan winsten, hoe is zoiets mogelijk? Door uit de eigen middelen van het bedrijf te putten of door te lenen om hen te betalen! Zelfs in tijden van economische crisis of gezondheidscrisis vult de kapitalistische klasse haar zakken ten koste van de arbeiders en de hele samenleving, om haar winsten hoe dan ook te behouden of zelfs te vergroten. Het aantal banen blijft dalen, zelfs bij grote groepen die aanzienlijke winsten maken. Sinds het begin van het jaar heeft Solvay in België het schrappen van 100 banen aangekondigd, Nokia schrapt 86 banen in zijn vestiging in Antwerpen, L’Oréal schrapt 125 banen in Brussel… Zelfs het farmaceutische bedrijf Pfizer, dat dankzij zijn vaccin uitzonderlijke winsten verwacht, heeft ontslagen aangekondigd in zijn logistieke vestiging in Zaventem.
De werkers die overblijven, krijgen vaak te maken met een versnelling van het werktempo en vooral met flexibiliteit. Om geen mensen in dienst te nemen, leggen de bazen overuren op door de week of in het weekend. De verkoopvolumes nemen toe, zoals in de distributiesector? Je moet rennen, meerdere functies hebben, verlofdagen opgeven.

In de sectoren die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de gezondheidscrisis, komen de lonen onder druk te staan, zoals bij Ryanair, dat loonverlagingen oplegt door mensen te chanteren met de banen. Werkers in de privé sector worden rechtstreeks aangevallen door de bazen om de winsten te handhaven. De regering voert hetzelfde beleid ten aanzien van werkers in de overheidssector. Om zoveel mogelijk geld vrij te maken om de rijken en aandeelhouders cadeaus te geven, bezuinigen de regeringen op de overheidsbegrotingen. Welke middelen hebben de regeringen bijvoorbeeld besteed aan het verhogen van de capaciteit van Covid-eenheden sinds maart 2020? Nauwelijks! De huidige aan de bevolking opgelegde lockdown is een overweldigende reactie. Op scholen krijgen de leerkrachten een stortvloed van hygiëneprotocollen, die in een weekend door de ministers naar buiten zijn gebracht. Maar welke budgetten zijn er vrijgemaakt voor zeep, schone toiletten, geventileerde klaslokalen? Geen enkele!

Regeringen laten het tekort aan vaccins, veroorzaakt door het monopolie van enkele farmaceutische bedrijven, ook betalen door beperkingen op te leggen aan het sociale leven, reizen, hobby’s en demonstraties. Het leven van degenen die een baan hebben, wordt gereduceerd tot overvolle vervoersmiddelen en werkplaatsen of kantoren waar prestaties voorrang krijgen op gezondheidsvoorschriften, en dan thuis opgesloten zitten.

Alle mensen die geen baan hebben of die worstelen met korte contracten, hebben dringend behoefte aan een baan en een fatsoenlijk, regelmatig loon. Is dit onmogelijk met de Covid crisis? Maar vroeger, was het niet veel beter om een baan te vinden!

Het geld is er om het bestaande werk onder iedereen te verdelen, zodat niemand zonder baan en zonder loon komt te zitten. De patronale krant L’Echo meldt dat 40 miljard euro aan zwartgeld dat uit belastingparadijzen is gerepatrieerd, op bankrekeningen in België staat. En dit is nog maar een klein deel van de winsten die zijn opgestapeld dankzij de druk die op de werkers is uitgeoefend.

Om banen, fatsoenlijke lonen voor iedereen en pensioenen waarmee mensen kunnen leven te verkrijgen, zullen de werkers zichzelf natuurlijk de middelen moeten geven om te controleren waar het geld van hun uitbuiting naartoe gaat. En de stakingsdag van 29 maart kan daarvoor niet genoeg zijn.

Maar er zijn zoveel redenen om samen met je collega’s in staking te gaan, om de lage lonen, het werktempo, het schrappen van banen aan de kaak te stellen, zowel in de openbare als in de privé sector! Laten we van de oproep van de vakbonden gebruik maken om onze eisen naar voren te brengen en ons voor te bereiden om ons serieus te verdedigen.

Welk ander perspectief is er voor de werkers dan collectief te strijden in plaats van de tegenslagen van een steeds meer onderdrukkende en onrechtvaardige kapitalistische maatschappij te ondergaan?
Kapitalisme is een belemmering tegen een efficiënte vaccinatiecampagne

In vaccinatiecentra die dagenlang leeg zijn gebleven, moesten veel doses vaccin worden weggegooid omdat ze niet op tijd konden worden ingespoten. Ondertussen ontvingen artsen en verzorgers geen oproep voor vaccinatie en niemand kon hen vertellen met wie zij contact moesten opnemen. De regering vertrouwde het verzenden van de oproepingsbrieven toe aan een privé bedrijf, dat al snel met deze taak werd overstelpt.
Dit fiasco doet denken aan de Avrox-maskers, voor miljoenen besteld bij een bedrijf dat is opgericht door drie zakenlieden die gewoon aangetrokken waren door overheidsgeld. Het gebruik van deze maskers wordt nu ontraden, omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn…

Voor elk aspect van de strijd tegen het virus onderwerpen de regeringen zich aan de « markt »: wat vaccins betreft dicteren de farmaceutische multinatinationals de voorwaarden en prijzen; voor andere beschermingen zijn het een handvol gewetenloze en ongeschoolde handelaars.

Geconfronteerd met dit fiasco, geven de politici de bevolking de schuld. Zijn de inentingscentra leeg? Het is de beurt van de ouderen om « egoïstisch » te worden genoemd, omdat zij zouden aarzelen om zich te laten vaccineren, ten nadele van de jongeren « die veel moeite hebben gedaan en weer met hun sociaal leven moeten hervatten ». Gisteren nog, waren de « egoïsten » de jongeren die bezig waren te feesten… De bevolking overweldigen om hun verantwoordelijkheid te verbergen, dit is het beleid van de leiders. Nou, wees niet verbaasd als de bevolking hen niet vertrouwt!

Werksters en werkers hoeven geen bewijs te leveren van hun betrokkenheid bij de bestrijding van de epidemie. Zij zijn het die de maatschappij draaiende houden, ondanks het virus, in ziekenhuizen, fabrieken en velden, vervoer, overal!

Maar de wereldleiders beheren de gezondheidscrisis uitsluitend vanuit het standpunt van de bourgeoisie en houden zich nauwgezet aan het kapitalistische kader: maximale winst, privé-eigendom en handelsgeheim. Dit beheer is niet alleen in strijd met de belangen van de werkers, maar het is ook ondoeltreffend in de strijd tegen het virus.

Voor de bevolking zijn het allessoorten beperkingen van het privé-leven, verboden en sancties, samen met de verplichting: « Ga ten koste van alles werken en blijf dan thuis ». Voor de kapitalisten en grote bedrijven is het een minimum aan beperkingen en verstoringen, zij willen dat hun bedrijf doorgaat en geld verdient.

Het gevolg is dat de overheid het virus tijdens de hobby’s opspoort, maar laat het lopen in de bedrijven waar de gezondheidsprotocollen onhoudbaar zijn, gezien het opgelegde tempo en de beperkingen van de posten. Bovendien is het openbaar vervoer overvol en staan de scholen zonder echte middelen om besmetting tegen te gaan.

Wat vaccinatie betreft, bepalen de grote farmaceutische bedrijven de situatie. Willen ze samenwerken om de productie te versnellen? Delen ze hun kennis door patenten te delen? Nee! De aandeelhouders van elk bedrijf hebben maar één doel: hun vaccin verkopen en de winst opstrijken. Maar om te investeren in productielijnen om de bestelde en betaalde doses te produceren, hebben zij geen haast, zoals blijkt uit de vertragingen bij de levering!
De situatie zou vereisen dat de kennis en de productiemiddelen van de onderzoekers worden gebundeld, maar concurrentie en privé bezit verbieden dit. Samenwerking en planning zouden nodig zijn, maar de labo’s leggen ondoorzichtigheid en handelsgeheim op.

We leven in een maatschappij die kapitalistisch bezit en winst boven alles stelt. De kapitalisten zijn niet in staat te reageren op een « algemene mobilisatie » in het belang van de mensheid in deze pandemie. Ze mobiliseren zich alleen als er genoeg winst te behalen valt.
Politici in dienst van een dergelijke sociale organisatie staan machteloos, ook al zouden zij anders willen. Nu dwalen ze de publieke opinie af met het vaccinatiepaspoort, terwijl degenen die gevaccineerd willen worden het niet kunnen!

Onderzoekers, ingenieurs, productiemedewerkers in farmaceutische bedrijven, personeel van ziekenhuizen en verzorgingstehuizen: iedereen geeft alles wat in zijn vermogen ligt in de strijd, ook al sommigen met de bezuinigingspolitiek en anderen met de precariteit moeten omgaan.

Maar al deze collectieve inspanningen worden tenietgedaan door de kapitalistische organisatie van de maatschappij: net als het virus moeten we af van het kapitalisme!