Erger dan het coronavirus, het kapitalisme!

Meer dan 100 000 mensen on de wereld worden door het coronavirus – Covid-19 – besmet, waaronder rond van 240 in België. Meer dan 3700 zijn er van gestorven. Voor het moment is het onmogelijk om de omvang van de epidemie en het aantal doden te voorzien, maar dat is veel lager dan het aantal mensen die besmet worden door de seizoensgriep. In België gaat het elk jaar over 500 000 mensen per jaar met 1000 doden.

Honderden miljoenen scholieren worden thuis geblokkeerd, talrijke werkers zijn technisch werkloos overal in de wereld. In België waar de epidemie niet belangrijk is, is geen soortgelijke maatregel genomen. En als er redenen zijn om ongerust te voelen, is het niet alleen wegens de ernst van dit virus, dat nog niet goed gekend is, maar omdat, als er nu duizenden zieken naar het ziekenhuis zouden moeten gaan, ons zorgstelsel niet in staat zou zijn om het hoofd te bieden aan de toestand. En dit is de verantwoordelijkheid van onze regeringen, van vroeger en van vandaag.

De witte woede hekelt al maanden het tekort aan personeel in de ziekenhuizen, bij de spoed, in de bejaardentehuizen,… En de woordvoerder van de huisartsen hekelt het gebrek aan middelen waarover ze beschikken. Geen duidelijke procedure gegeven door de federale minister van gezondheid De Block, geen masker om de patiënten die eventueel besmet zijn te onderzoeken want er is een tekort aan maskers.

Het feit dat er een federale en zeven regionale of gemeenschapsministers zijn, helpt zeker niet, maar het probleem zit vooral in het feit dat al hun keuzes worden gemaakt volgens de besparingspolitiek, ten nadeel van de ziekenhuizen en van het zorgstelsel.

De inperkings maatregelen en de vertraging, en soms het stilzetten van talrijke fabrieken in China wegen op de hele wereldeconomie, en in het bijzonder op de toerisme, de textiel, de automobiel, het vervoer en de luxe-industrie. De kleine handelaars en vakmannen, samen met hun loontrekkenden worden vooral getroffen.

Naast de vertraging van de economie zijn er de marktverwachtingen van de speculanten die de toestand erger maken en de Beurzen in de wereld doen instorten, wat de bedreiging met zich meebrengt van een nieuwe financiële krach. Awel, één van de kleinste organismen op deze aarde, het coronavirus, zou de volgende wereldkrach kunnen veroorzaken! Dit is het bewijs dat de economie een gekkenhuis is.  

Terwijl de mensheid middelen zal vinden om het hoofd te bieden aan de pandemie van coronavirus, riskeert de hele economie een nieuwe recessie te kennen omdat heel het kapitalistische systeem op een kaartenhuis lijkt.

De burgerij, het grootpatronaat zullen alles doen om de werkers voor deze nieuwe crisis te doen opdraaien. Zo heeft de kern, de ministersvergadering van de regering in lopende zaken, al tien hulpmaatregelen aangekondigd voor de bedrijven en de zelfstandigen. De bazen zullen hun werkers werkloos maken voor geval van overmacht. Dit betekent 65% van zijn loon krijgen, ten koste van de Staat. De bazen zullen ook kunnen genieten van een plan om hun patronale bijdragen, hun belastingen, hun BTW stapsgewijs te betalen… Maar de werkers zullen de riem moeten aanhalen!

Morgen, als de crisis nog verergert, zullen de regeringen miljarden nemen bij de samenleving en zullen ze besparen op wat noodzakelijk is voor de gewone mensen, om de bankiers of de burgerij te verhelpen! Met de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen hebben ze tienduizenden armen extra gemaakt. Met de pensioenhervorming willen ze pensioenjaren stelen aan de toekomstige generaties. Ze zijn tot alles bereid!

De economie en de hele maatschappij zijn zwaar ziek: ziek van het parasitisme en van de onverantwoordelijkheid van een burgerij die blind is geworden door haar winsten. Als de werkers ze niet stoppen schade toe te brengen, zal de hele maatschappij ervan creperen.

De arbeidersklasse moet opnieuw bewust worden van de strijd die gevoerd moet worden. Daarvoor moet ze opnieuw samenkomen om haar belangen te verdedigen tegen de burgerij, tegen haar regering en tegen haar Staat. De mensheid heeft de middelen om te vinden hoe het coronavirus te stoppen. De dokters en het zorgpersoneel zouden de middelen hebben om de bevolking te genezen. De arbeiders zouden maskers genoeg kunnen produceren en ziekenhuizen te bouwen… maar om zich goed te verzorgen tegen het coronavirus zoals tegen alle kwaden van de mensheid, zal men eerst en vooral het kapitalisme moeten stoppen en zal de arbeidersklasse de macht moeten overnemen aan de burgerij!